Профспілка працівників охорони здоров'я України

  Оплата праці

  Права працівниківМетодичні рекомендації

Методичні рекомендації

 

 

ПРОФЕСІЙНА СПІЛКА

ПРАЦІВНИКІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Громадський контроль з охорони праці у закладах охорони здоров'я

 

Перевірка наявності документації

з охорони праці

 

 

Методичні рекомендації

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ

2016

 

Громадський контроль з охорони праці у закладах охорони здоров'я.

Перевірка наявності документації з охорони праці

Методичні рекомендації.

 

Схвалено

постановою Президії Профспілки

від 7 грудня 2016 року № ПР7-6-7.

 

 

Рекомендовано для практичного використання в роботі технічними інспекторами праці, представниками Профспілки з охорони праці, громадськими інспекторами з охорони праці, профспілковим активом закладів охорони здоров'я.

 

 

 

 

ЗМІСТ

 

 

Загальні положення

 

3

Обов'язки роботодавця

 

4

Практика проведення перевірок відповідності документації з охорони праці вимогам чинного законодавства

 

4

Орієнтовний перелік документації з охороні праці у закладах охорони здоров’я

 

6

Додаток 1.

Базовий перелік документації з охорони праці у закладах охорони здоров’я

 

20

Додаток 2

Нормативно-правові акти з питань охорони праці

 

24

 

 

Методичні рекомендації підготував Фесан Володимир Олександрович, головний технічний інспектор праці Профспілки працівників охорони здоров'я України

Тел.: (044) 289-73-61; e-mail: opmed@fpsu.org.ua


Громадський контроль

за наявністю документації з охорони праці у закладах охорони здоров'я

 

Методичні рекомендації.

 

Загальні положення

 

Відповідно до Законів України "Про охорону праці" (стаття 41 "Громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці") та "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" (стаття 21 "Повноваження профспілок, їх об'єднань щодо захисту прав громадян на працю та здійснення громадського контролю за додержанням законодавства про працю" та підпункт 12) статті 38 «Повноваження виборного органу первинної профспілкової організації на підприємстві, в установі, організації») профспілки в особі своїх виборних органів і представників здійснюють громадський контроль за додержанням роботодавцями вимог законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці, створенням безпечних і здорових умов праці, належних виробничих і санітарно-побутових умов, забезпеченням працівників спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального й колективного захисту, представляють інтереси членів профспілок з усіх питань охорони праці в органах державної виконавчої влади і місцевого самоврядування, у відносинах з роботодавцями, об'єднаннями роботодавців та громадян.

У разі загрози життю або здоров'ю працівників, профспілки мають право вимагати від роботодавця негайного припинення робіт на робочих місцях, виробничих дільницях, у цехах та інших структурних підрозділах або на підприємствах чи виробництвах фізичних осіб, які відповідно до законодавства використовують найману працю, в цілому на період, необхідний для усунення загрози життю або здоров'ю працівників.

Головним завданням представників профспілок з питань охорони праці є захист прав та інтересів членів своєї профспілки у сфері трудових відносин, надання їм практичної допомоги у вирішенні відповідних питань.

Обов'язки та права представників профспілок з питань охорони праці визначені у "Типовому положенні про представників профспілок з питань охорони праці", затвердженому постановою Президії ФПУ від 17.09.03 № П-5-13, а саме:

"2.3. Перевіряти стан умов і безпеки праці, охорони довкілля на підприємствах, виконання відповідних програм, зобов'язань колективних договорів і угод, забезпечення працівників санітарно-побутовими приміщеннями, засобами індивідуального й колективного захисту, змиваючими та знешкоджуючими засобами, газованою солоною водою, лікувально-профілактичним харчуванням, молоком тощо і домагатися від роботодавців усунення наявних недоліків".

"2.5. Аналізувати стан охорони праці і причини виробничого травматизму й професійної захворюваності, домагатися від роботодавця вжиття ефективних заходів щодо поліпшення умов і підвищення рівня безпеки праці, здійснювати контроль за додержанням установленого порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві".

Одним з дієвих заходів з покращення стану охорони праці у закладі є перевірка наявності та відповідності вимогам чинного законодавства України (Закони, Постанови, Накази, Правила, Стандарти, Регламенти тощо) документації з охорони праці та усунення виявлених недоліків і порушень.

Крім того, для реалізації усіх прав працівників на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці, на відшкодування шкоди у разі ушкодження здоров'я працівників або у разі їх смерті, законодавство вимагає документального підтвердження незадовільних умов праці, зв’язку страхового випадку з виконанням трудових обов’язків тощо.

Ретельна перевірка наявної у закладі документації з охорони праці може виявити та усунути до третини усіх порушень вимог охорони праці та сприяти повній реалізації прав працівників, наданих їм трудовим законодавством України.

 

Обов'язки роботодавця

 

Відповідно до вимог Закону України "Про охорону праці" (Стаття 13. Управління охороною праці та обов'язки роботодавця) роботодавець зобов'язаний створити на робочому місці в кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до нормативно-правових актів, а також забезпечити додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці.

З цією метою роботодавець забезпечує функціонування системи управління охороною праці, а саме: розробляє і затверджує положення, інструкції, інші акти з охорони праці, що діють у межах підприємства (далі - акти підприємства), та встановлюють правила виконання робіт і поведінки працівників на території підприємства, у виробничих приміщеннях, на будівельних майданчиках, робочих місцях відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці, забезпечує безоплатно працівників нормативно-правовими актами та актами підприємства з охорони праці.

Також істотні зобов’язання роботодавця визначаються у колективному договорі (угоді). Сторони передбачають забезпечення працівникам соціальних гарантій у галузі охорони праці на рівні, не нижчому за передбачений законодавством, їх обов'язки, а також комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійного захворювання, аваріям і пожежам, визначають обсяги та джерела фінансування зазначених заходів.

 

Практика проведення перевірок відповідності документації з охорони праці вимогам чинного законодавства

 

Для реалізації права Профспілки на здійснення громадського контролю профспілкові організації вибирають або призначають своїх представників з охорони праці, яким делегують права на проведення такої роботи.

Представником Профспілки є:

а) на виробничому рівні:

- член виборного профспілкового органу закладу, установи, організації (далі - заклад) чи структурного підрозділу закладу або профспілковий представник;

- член комісії з охорони праці виборного органу первинної профспілкової організації (який діє згідно з Типовим положенням про цю комісію, затвердженим постановою Президії ФПУ від 28.02.2013 № П-16-11);

- громадський (старший громадський) інспектор з охорони праці (який діє згідно з Типовим положенням про громадського інспектора з охорони праці, затвердженим постановою Президії ФПУ від 28.02.2013 № П-16-11);

- інший член первинної профспілкової організації закладу, обізнаний у питаннях охорони праці";

б) на рівні вищих за рівнем профспілкових органів:

- член президії центрального, обласного, міського, районного або іншого органу Профспілки працівників охорони здоров'я України, територіального профоб'єднання або Федерації профспілок України;

- технічний (головний технічний) інспектор праці (який діє згідно з Положенням про технічну інспекцію праці профспілок, затвердженим постановою Президії ФПУ від 17.09.2003 № П-5-13);

- інший спеціаліст з питань охорони праці апарату виборного органу Профспілки, територіального профоб'єднання або апарату ФПУ;

- експерт або інший фахівець, залучений відповідним профспілковим органом для проведення незалежної експертизи певного об'єкта чи здійснення експертної оцінки з окремих цільових питань охорони праці, виробничого середовища.

Перевірка наявності документації залежно від поставлених завдань може проводитись як окремо, так і під час комплексної перевірки стану охорони праці, одноразово або ж періодично, як у якомусь окремому підрозділі (підрозділах) чи службі, так і загалом в усьому закладі.

Технічним інспекторам праці (представникам Профспілки з питань охорони праці обласного рівня) бажано перевіряти наявність документації у закладі за повним переліком один раз на п’ять років. Протягом цього періоду проводити контроль тільки тих документів, які були відсутні, або ж мали недоліки.

При проведені цільової перевірки якоїсь окремої дільниці, або напрямку діяльності (використання кисню, газове господарство, електробезпека тощо) обов’язково перевіряється документація на наявність та відповідність вимогам чинного законодавства.

Під час проведення першого ступеня громадського контролю (громадським інспектором з охорони праці) періодично перевіряється наявність інструкцій з охорони праці, підписи керівника підрозділу та фахівця служби охорони праці у журналі оперативного контролю про ознайомлення з виявленими недоліками та порушеннями, наявність та стан стендів і куточків охорони праці.

Доцільно заздалегідь підготуватися до проведення перевірки, визначити, які саме підрозділи чи служби будуть перевірятись, обсяг та види документації (інструкції, положення, накази, журнали, акти виконаних робіт тощо). Для цього потрібно попередньо вивчити нормативно-правові акти з охорони праці, які містять вимоги з обраних для перевірки питань. Також потрібно переглянути базовий перелік документації (Додаток 1), за потреби доповнити його новими пунктами або ж вилучити з нього непотрібні.

Залежно від кількості осіб, які будуть проводити перевірку та кількості підрозділів, які будуть перевірятися, бажано надрукувати достатню кількість примірників базового переліку, аби забезпечити ними як представників Профспілки, так і представників роботодавця.

Під час перевірки у примірнику базового переліку ставиться позначка у стовбцях А, Б, В, Г відповідно до того, чи є у наявності цей документ (Г), чи його немає (Б) , або ж він містить неповну інформацію чи ведеться з порушеннями (В). У разі, якщо документ не потрібен, позначка ставиться у стовбці А.

За наслідками перевірки складається або акт перевірки, або подання про усунення виявлених порушень, які надаються під розпис роботодавцю для усунення недоліків. Копія акта або подання надається голові профкому.

За заповненим таким чином примірником базового переліку можливо приблизно оцінити наявність документації з охорони праці (Н, у %).

Для оцінки підсумовується кількість позначок у кожному зі стовбців і заноситься у рядок "Разом", далі розрахунок проводиться за формулою:

Н = (Г + 0,5 В)*100 / (З-А)

Де: Н – наявна документація;

З – загальна кількість перевірених позицій переліку;

А - кількість документів із загальної кількості перевірених позицій переліку, розробка (наявність) яких, не потрібна в зв’язку з тим, що відповідне обладнання, устаткування, споруди, машини, механізми, технологічні процеси, транспортні засоби, хімічні речовини і їх сполуки та інші небезпечні фактори у цьому закладі не застосовуються;

Б - кількість документів із загальної кількості перевірених позицій переліку, які в порушення вимог чинного законодавства з охорони праці у цьому закладі не розроблені (відсутні, не ведуться, не затверджені);

В - кількість документів із загальної кількості перевірених позицій переліку, які відповідно до вимог чинного законодавства з охорони праці наявні, але розроблені не в повному обсязі (частково, ведуться не регулярно, мають суттєві недоліки);

Г - кількість документів із загальної кількості перевірених позицій переліку, які відповідають вимогам чинного законодавства з охорони праці.

 

Приклад розрахунку наявності документації з охорони праці, у %

 

З

Базовий перелік

А

Б

В

Г

1

Програма первинного інструктажу

 

 

Х

 

2

Програми навчання працівників з охорони праці

 

Х

 

 

3

Протоколи вимірів повітряного середовища

Х

 

 

 

4

Протоколи нарад "День охорони праці" затверджені керівником закладу

 

 

 

Х

4

Разом

1

1

1

1

З

Н = (Г + 0,5 В)*100 / (З-А) = (1 + 0,5)/(4 - 1) = 50 %

А

Б

В

Г


Орієнтовний перелік документації по охороні праці для закладів охорони здоров’я.

 

Система управління охороною праці (СУОП)

Система управління охороною праці (СУОП) закладу - це сукупність органів управління закладом, які на підставі комплексу нормативної документації проводять цілеспрямовану, планомірну діяльність щодо здійснення завдань і функцій управління охороною праці з метою забезпечення здорових, безпечних і високопродуктивних умов праці, запобігання травматизму та профзахворювань, а також додержання прав працівників, гарантованих чинним законодавством про охорону праці.

Система повинна визначати найважливіші напрями в роботі із забезпечення охорони праці та основні обов'язки працівників з охорони праці, починаючи від першого керівника і закінчуючи виконавцями (робітниками) усієї вертикалі управління.

СУОП організовується таким чином, щоб здійснювалось адекватне та постійне управління з урахуванням усіх факторів, що впливають на стан охорони праці, і орієнтується на проведення запобіжних дій, що унеможливлюють виникнення небезпечних ситуацій, але при цьому, у випадку їх виникнення, вона повинна своєчасно реагувати на них та усувати їх.

Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці

Вступний інструктаж проводиться:

з усіма працівниками, які приймаються на постійну або тимчасову роботу, незалежно від їх освіти, стажу роботи та посади;

з працівниками інших організацій, які прибули у заклад і беруть безпосередню участь у виробничому процесі або виконують інші роботи у закладі;

з водіями транспортних засобів, які вперше в'їжджають на територію закладу;

з учнями та студентами, які прибули у заклад для проходження трудового або професійного навчання;

з екскурсантами у разі екскурсії у закладі.

Вступний інструктаж проводиться спеціалістом служби охорони праці або іншим фахівцем відповідно до наказу (розпорядження) по закладу, який в установленому Типовим положенням порядку пройшов навчання і перевірку знань з питань охорони праці.

Про проведення вступного інструктажу інженер з охорони праці (відповідальна особа), який проводив інструктаж, робить запис в Журналі реєстрації вступного інструктажу з обов'язковим підписом працівника, який інструктується та особи, яка проводить інструктаж.

Запис про проведення вступного інструктажу робиться також у наказі про прийняття працівника на роботу.

Вступний інструктаж проводиться в кабінеті охорони праці або в приміщенні, що спеціально для цього обладнано, з використанням сучасних технічних засобів навчання, навчальних та наочних посібників за програмою, розробленою службою охорони праці з урахуванням особливостей діяльності закладу. Програма та тривалість інструктажу затверджуються керівником закладу.

Інженер з охорони праці повинен регулярно перевіряти у відділі кадрів, щоб усі новоприйняті працівники пройшли вступний інструктаж.

Програма вступного інструктажу

Програма повинна враховувати специфіку закладу.

Орієнтовний зміст програми ввідного інструктажу:

1. Загальні відомості про заклад, характерні особливості діяльності.

2. Основні положення чинного законодавства про охорону праці.

2.1. Трудовий договір, робочий час і час відпочинку. Охорона праці жінок і неповнолітніх. Пільги і компенсації, передбачені законодавством за роботу у важких, шкідливих, небезпечних чи особливих умовах праці, а також ті, які були передбачені додатково в колективному договорі.

2.2. Правила внутрішнього трудового розпорядку, відповідальність за їх порушення. Порядок усунення від роботи.

2.3. Організація роботи з охороні праці. Державний нагляд і громадський контроль за охороною праці.

3. Загальні правила поведінки для працюючих на території закладу, а також правила поведінки у виробничих і допоміжних приміщеннях. Розташування основних підрозділів, служб, допоміжних приміщень.

4. Небезпечні і шкідливі виробничі фактори, характерні для даного закладу.

Методи і засоби попередження нещасних випадків і професійних захворювань: засоби колективного захисту, плакати, знаки безпеки, сигналізації. Основні вимоги щодо попередження електротравматизму.

5. Основні вимоги виробничої санітарії і особистої гігієни.

6. Засоби індивідуального захисту. Порядок і норми видачі ЗІЗ, терміни використання.

7. Обставини і причини нещасних випадків та профзахворювань, які сталися в закладі та інших аналогічних закладах внаслідок порушення вимог охорони праці.

8. Порядок розслідування і оформлення документів про нещасні випадки і професійні захворювання.

9. Пожежна безпека.

Способи і засоби запобігання пожеж, вибухів, аварій. Дії персоналу при їх виникненні. Способи застосування первинних засобів пожежогасіння.

10. Перша допомога потерпілим. Дії працівників у разі нещасного випадку у відділенні, підрозділі.

11. Також працівника повинні ознайомити про:

обов'язки роботодавця з охорони праці;

обов'язки працівника щодо виконання вимог нормативних актів про охорону праці;

права працівника з охорони праці при укладанні трудової угоди (договору) та під час роботи в закладі;

відповідальність працівника за порушення вимог з охорони праці;

попередні та періодичні медичні огляди;

соціальне страхування від нещасних випадків та профзахворювань;

спеціальні види страхування медичних працівників;

навчання з питань охорони праці.

Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці

Про проведення первинного, повторного, позапланового та цільового інструктажу на робочому місці, стажування і допуску до роботи працівник, що проводив інструктаж, робить запис в Журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці .

Про проведення первинного, повторного, позапланового та цільового інструктажів та їх допуск до роботи особа, яка проводила інструктаж, уносить запис до журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці з обов'язковим підписом працівника, який інструктується і інструктуючого. Сторінки журналу реєстрації інструктажів повинні бути пронумеровані, прошнуровані і скріплені печаткою.

Первинний інструктаж проводиться до початку роботи безпосередньо на робочому місці з працівником:

новоприйнятим (постійно чи тимчасово);

який переводиться з одного структурного підрозділу закладу до іншого;

який виконуватиме нову для нього роботу;

відрядженим працівником іншого закладу, який бере безпосередню участь у виробничому процесі.

Проводиться з учнями, курсантами, слухачами та студентами навчальних закладів:

до початку трудового або професійного навчання;

перед виконанням кожного навчального завдання, пов'язаного з використанням різних механізмів, інструментів, матеріалів тощо.

Первинний інструктаж на робочому місці проводиться індивідуально або з групою осіб одного фаху за діючими у закладі інструкціями з охорони праці відповідно до виконуваних робіт.

Повторний інструктаж проводиться на робочому місці індивідуально з окремим працівником або групою працівників, які виконують однотипні роботи, за обсягом і змістом переліку питань первинного інструктажу.

Повторний інструктаж проводиться в терміни, визначені нормативно правовими актами з охорони праці, які діють у галузі з урахуванням конкретних умов праці, але не рідше:

на роботах з підвищеною небезпекою - 1 раз на 3 місяці;

для решти робіт - 1 раз на 6 місяців.

Позаплановий інструктаж проводиться з працівниками на робочому місці або в кабінеті охорони праці:

при введенні в дію нових або переглянутих нормативно-правових актів з охорони праці, а також при внесенні змін та доповнень до них;

при зміні технологічного процесу, заміні або модернізації устаткування, приладів та інструментів, вихідної сировини, матеріалів та інших факторів, що впливають на стан охорони праці;

при порушеннях працівниками вимог нормативно-правових актів з охорони праці, що призвели до травм, аварій, пожеж тощо;

при перерві в роботі виконавця робіт більш ніж на 30 календарних днів - для робіт з підвищеною небезпекою, а для решти робіт - понад 60 днів.

Первинний, повторний, позаплановий і цільовий інструктажі проводить безпосередній керівник робіт (начальник структурного підрозділу, майстер) або фізична особа, яка використовує найману працю.

Первинний, повторний, позаплановий і цільовий інструктажі завершуються перевіркою знань у вигляді усного опитування або за допомогою технічних засобів, а також перевіркою набутих навичок безпечних методів праці, особою, яка проводила інструктаж.

При незадовільних результатах перевірки знань, умінь і навичок щодо безпечного виконання робіт після первинного, повторного чи позапланового інструктажів протягом 10 днів додатково проводяться інструктаж і повторна перевірка знань.

При незадовільних результатах перевірки знань після цільового інструктажу допуск до виконання робіт не надається. Повторна перевірка знань при цьому не дозволяється.

Перелік професій та посад працівників, які звільняються від повторного інструктажу, затверджується роботодавцем. До цього переліку можуть бути зараховані працівники, участь у виробничому процесі яких не пов'язана з безпосереднім обслуговуванням об'єктів, машин, механізмів, устаткування; застосуванням приладів та інструментів, збереженням або переробкою сировини, матеріалів тощо.

Стажування і допуск працівників до роботи

Стажування проводиться, як правило, під час професійної підготовки на право виконання робіт з підвищеною небезпекою у випадках, передбачених нормативно-правовими актами з охорони праці.

Новоприйняті в заклад працівники після первинного інструктажу на робочому місці до початку самостійної роботи повинні під керівництвом досвідчених, кваліфікованих фахівців пройти стажування протягом 2-15 змін.

Допуск до стажування оформлюється наказом, в якому визначаються тривалість стажування та прізвище відповідального працівника.

Перелік посад і професій працівників, які повинні проходити стажування, а також тривалість стажування визначаються керівником закладу. Тривалість стажування залежить від стажу і характеру роботи, а також від кваліфікації працівника.

Роботодавцю надається право своїм наказом звільняти від проходження стажування працівника, який має стаж роботи за відповідною професією не менше 3 років або переводиться з одного підрозділу до іншого, де характер його роботи та тип обладнання, на якому він працюватиме, не змінюються.

Стажування проводиться за розробленими у закладі програмами для конкретної професії, посади, робочого місця, які затверджені керівником закладу.

Запис про проведення стажування та допуск до самостійної роботи здійснюється керівником відповідного структурного підрозділу в журналі реєстрації інструктажів з охорони праці на робочому місці.

Враховуючи вищезазначене, новоприйнятий працівник, який буде виконувати роботу з підвищеною небезпекою, в порядку черговості проходить:

вступний інструктаж;

навчання та перевірку знань з питань охорони праці;

первинний інструктаж;

стажування.

Перелік робіт і професій, по яких проводять навчання

Перелік робіт і професій та посад, по яких проводять навчання, а також порядок, форму, періодичність і тривалість навчання встановлюють з урахуванням вимог нормативно-правових актів з охорони праці і специфіки закладу. Для цього в закладі на основі Типового положення, розробляють та затверджують Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці.

Перелік професій працівників, робота яких вимагає проходження перевірки знань

Робітники, пов'язані з виконанням робіт або обслуговуванням об'єктів (установок, устаткування) підвищеної небезпеки, а також об'єктів, підконтрольних органам державного нагляду, повинні проходити періодичну перевірку знань з охорони праці в терміни, встановлені Положенням про навчання з питань охорони праці у закладі.

Проведення перевірки знань працівників з охорони праці оформлюють протоколом.

Перед черговою перевіркою знань у закладах організовують заняття, лекції, семінари, консультації з питань охорони праці.

Всі працівники, які мають перерви у роботі по даному виду робіт, посаді, професії більше трьох років, а при роботі з підвищеною небезпекою - більше одного року, повинні пройти навчання з охорони праці до початку самостійної роботи.

Наказ про призначення комісії з перевірки знань з охорони праці

Склад комісії з перевірки знань визначається Положенням про навчання з питань охорони праці у закладі. Кількість членів комісії визначається наказом (не менше трьох). Участь в комісії представника органу державного нагляду є обов'язковою при первинній перевірці знань працівників, які виконують роботи підвищеної небезпеки.

Члени комісії з перевірки знань повинні бути навчені і мати документ, що засвідчує їх повноваження.

Проведення перевірки знань повинно бути оформлено протоколом і підписане членами комісії.

Графік перевірки знань з охорони праці

Затверджується наказом керівника закладу. Слід вести регулярний контроль за його виконанням, а також своєчасно вносити необхідні доповнення при штатних змінах.

Особи, які проходять перевірку знань, повинні бути заздалегідь ознайомлені з вказаним графіком.

Програми навчання з охорони праці

Складаються по всіх посадах, професіях і видах робіт, які відповідно до Типового положення потребують навчання та перевірки знань з питань охорони праці, затверджуються наказом і узгоджуються зі службою охорони праці і профспілковим комітетом.

Перевірка знань з питань з охорони праці

Перелік питань для перевірки знань з охорони праці, з урахуванням специфіки виробництва, складається членами комісії та затверджується роботодавцем.

Перевірка знань проводиться після спеціального навчання (лекції, семінари, дистанційне навчання), яке проводиться за затвердженою програмою. Формою перевірки знань з питань охорони праці є тестування, залік або іспит. Тестування проводиться комісією за допомогою технічних засобів (автоекзаменатори, модульні тести тощо), залік або іспит - за екзаменаційними білетами у вигляді усного або письмового опитування.

 

Протоколи засідання комісії з перевірки знань з охорони праці

Після навчання комісія з перевірки знань проводить перевірку теоретичних знань і практичних навиків. Результати перевірки знань оформлюють протоколом.

Посвідчення про перевірку з знань з охорони праці

Працівникам, які проходять навчання і перевірку знань з питань охорони праці у своєму закладі, видача посвідчень є обов'язковою лише тим, хто виконує роботи підвищеної небезпеки. Посвідчення виписуються після перевірки знань на підставі протоколу. При черговій перевірці знань в посвідченні робиться лише відмітка за результатами перевірки, з підписом голови комісії і печаткою.

Журнал видачі посвідчень з охорони праці

Журнал веде служба охорони праці, видача посвідчення проводиться під розпис.

Перелік професій і видів робіт, по яких повинні бути розроблені інструкції

Перелік розробляється на основі затвердженого штатного розкладу (відповідно до Класифікатора професій) та видів робіт, які проводяться у закладі

Перелік складається службою охорони праці за участю керівників підрозділів, служб головних фахівців (головного інженера, головного енергетика тощо), затверджується керівником закладу і розсилається у всі структурні підрозділи (служби) закладу.

Перелік інструкцій з охорони праці

Перелік інструкцій, який складається службою охорони праці закладу за участю керівників підрозділів, служб головних спеціалістів повинен охоплювати всі види робіт і професій закладу.

Перелік затверджується наказом керівника закладу.

Інструкції розробляються з урахуванням вимог "Положення про розробку інструкцій з охорони праці", затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 29 січня 1998 року № 9.

Інструкції затверджуються наказами або розпорядженнями.

Кожна інструкція повинна мати назву і скорочене позначення (код, порядковий номер).

Наказ про розробку (перевидання, продовження терміну дії інструкцій з охорони праці)

Інструкції для працівників за професіями і на окремі види робіт розробляються відповідно до переліку. Розробка інструкції з охорони праці здійснюється на підставі плану розробки, затвердженого наказом керівника закладу.

Інструкції для працівників за професіями або видами робіт повинні систематично, не рідше одного разу на 5 років, а по роботах з підвищеною небезпекою, - не рідше одного разу на 3 роки переглядатися на відповідність вимогам чинних нормативно-правових актів з охорони праці.

Якщо протягом вказаних термінів умови праці на робочому місці не змінилися, то видається наказ про продовження дії інструкції на наступний термін, про що робиться запис на першій сторінці інструкції - «Переглянуто», дата і підпис особи, відповідальної за перегляд інструкції.

Інструкції з охорони праці

Кількість інструкцій повинна відповідати Переліку. Інструкції для працівників розробляються, як правило, керівниками відділень (дільниць), відділів, лабораторій і інших відповідних їм підрозділів закладу або відповідальними за безпечну експлуатації обладнання підвищеної небезпеки та узгоджуються з юридичною службою та службою охорони праці.

Інструкції затверджуються наказом з дотриманням процедури узгодження і візування, які були визначені у "Положенні про розробку інструкцій з охорони праці".

Здійснення систематичного контролю за своєчасною розробкою нових та відповідністю діючих на підприємстві інструкцій вимогам чинного законодавства, їх періодичним переглядом та своєчасним внесенням змін і доповнень до них покладається роботодавцем на службу охорони праці закладу.

У кожного керівника структурного підрозділу (служби) закладу повинен постійно зберігатись комплект інструкцій, необхідних у даному підрозділі (службі) для працівників усіх
професій і видів робіт даного підрозділу (служби), а також перелік цих інструкцій, затверджений роботодавцем. Крім того, повний комплект інструкцій зберігається у певному доступному для працівників місці, визначеному керівником структурного підрозділу (служби) підприємства з урахуванням забезпечення простоти та зручності ознайомлення з ними працівників.

 

Посадові інструкції з розділом про обов'язки, права і відповідальність з охорони праці

Посадові інструкції складаються для працівників усіх посад, що зазначені в штатному розписі.

Посадові інструкції складаються із Розділів: "Загальні положення", "Завдання та обов'язки", "Права", "Відповідальність", "Повинен знати", "Кваліфікаційні вимоги" та "Взаємовідносини (зв'язки) за посадою".

Розділ "Відповідальність" містить показники для оцінки роботи працівника та межі його особистої відповідальності за результати діяльності та виконання робіт. Показниками для оцінки роботи є якість та своєчасність виконання посадових завдань та обов'язків. Наприклад, зазначається, що працівник несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання посадових завдань та обов'язків, порушення правил внутрішнього трудового розпорядку та правил з охорони праці тощо.

Журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці

Роботодавець забезпечує інструкціями всіх працівників. Видача інструкцій у підрозділи проводиться службою охорони праці з реєстрацією в Журналі обліку видачі інструкцій.

Перелік видів робіт підвищеної небезпеки

Перелік видів робіт підвищеної небезпеки складається у кожному закладі згідно з додатком № 2 та додатком № 6 до "Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1107.

Застосовується для визначення потреби у отриманні закладом дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та для визначення видів робіт підвищеної небезпеки, які здійснюються на підставі декларації відповідності його матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки.

Зазначена декларація подається до територіального органу Держпраці за місцем виконання таких робіт не пізніше ніж за п'ять робочих днів до початку їх виконання.

У закладах охорони здоров'я можуть виконуватись такі види робіт підвищеної небезпеки, які потребують отримання дозволів на їх виконання:

2. Монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування, реконструкція машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, що зазначені у додатку 3 до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.

3. Виробництво, переробка, розподіл та застосування шкідливих небезпечних речовин 1, 2 і 3 класу небезпеки, а також аміаку, водню та продуктів розділення повітря.

6. Газонебезпечні роботи та роботи у вибухо- пожежонебезпечних зонах.

11. Зберігання балонів, контейнерів, цистерн та інших ємностей із стисненим, зрідженим, отруйним, вибухонебезпечним та інертним газом, їх заповнення, спорожнення і ремонт.

15. Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах).

16. Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій чи під водою.

18. Роботи верхолазні та скелелазні, що виконуються на висоті 5 метрів і більше над поверхнею ґрунту, з перекриття або робочого настилу, та роботи, що виконуються за допомогою підйомних і підвісних колисок, механічних підіймачів та будівельних підйомників.

23. Зварювальні, газополум'яні, наплавні роботи.

24. Обстеження, ремонт та чищення димарів, повітропроводів.

У закладах охорони здоров'я можуть виконуватись такі види робіт підвищеної небезпеки, які здійснюються на підставі декларації:

1. Радіологічний (дозиметричний) і піротехнічний контроль.

7. Ремонтні, монтажні, будівельні та інші роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра, крім робіт верхолазних та скелелазних, що виконуються на висоті 5 метрів і більше над поверхнею ґрунту, з перекриття або робочого настилу та робіт, що виконуються за допомогою підйомних і підвісних колисок, механічних підіймачів та будівельних підйомників.

Перелік машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки

Перелік устатковання підвищеної небезпеки складається у кожному закладі згідно з додатком №3 до "Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки", затвердженого постановою Кабінет Міністрів України від 26.10.2011 № 1107.

Застосовується для визначення потреби у отриманні закладом дозволів на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.

У закладах охорони здоров'я може використовуватись таке устатковання підвищеної небезпеки, яке потребує отримання дозволу на їх експлуатацію (застосування):

1. Устатковання, пов'язане з використанням, виготовленням, переробкою, зберіганням, транспортуванням, утилізацією чи знешкодженням небезпечних або шкідливих речовин.

16. Парові і водогрійні котли теплопродуктивністю понад 0,1 МВт.

17. Посудини, що працюють під тиском понад 0,05 МПа.

18. Трубопроводи пари та гарячої води з робочим тиском понад 0,05 МПа і температурою води вище 110 град. С, які підлягають реєстрації в територіальних органах Держпраці.

19. Вантажопідіймальні крани і машини, ліфти, ескалатори, траволатори, канатні дороги, підйомники, зокрема будівельні, та фунікулери.

У закладах охорони здоров'я може використовуватись таке устатковання підвищеної небезпеки, яке експлуатується (застосовується) на підставі декларації :

Перелік робіт з підвищеною небезпекою

Перелік видів робіт з підвищеної небезпекою складається у кожному закладі згідно з "Переліком робіт з підвищеною небезпекою", затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005 № 15.

Застосовується для визначення переліку посадових осіб та інших працівників, які повинні проходити спеціальне навчання і перевірку знань з питань охорони праці.

Роботи підвищеної небезпеки що внесені в перелік необхідно виконувати згідно чинних нормативних актів з охорони праці.

У закладах охорони здоров'я можуть виконуватись такі роботи з підвищеною небезпекою, які потребують спеціального навчання і перевірки знань з питань охорони праці.

1. Електрозварювальні, газополум'яні, наплавочні і паяльні роботи. Контроль за зварювальними з'єднаннями.

3. Роботи на кабельних лініях і діючих електроустановках.

4. Роботи в зонах дії струму високої частоти, іонізуючого випромінювання, електростатичного та електромагнітного полів, а також роботи із застосуванням лазерів, дозиметрів.

10. Роботи з надзвичайно займистими, легкозаймистими, займистими та вибухонебезпечними речовинами.

12. Транспортування балонів, контейнерів, ємностей із стисненими, зрідженими, отруйними, вибухонебезпечними та інертними газами, їх заповнення та ремонт.

13. Обслуговування агрегатів і котлів, працюючих на газі і рідкому паливі.

14. Роботи з профілактики і технічного обслуговування газового господарства.

15. Виконання газонебезпечних робіт.

18. Роботи, пов'язані з будівництвом, обслуговуванням і ремонтом газопроводів, газорозподільних пунктів, які використовують природні, нафтові, штучні, змішані і зріджені вуглеводневі гази.

27. Роботи, пов'язані з обслуговуванням, експлуатацією та ремонтом компресорних та холодильних установок, працюючих на вибухонебезпечних та токсичних газах.

31. Роботи по виробництву, зберіганню, використанню та транспортуванню речовин, які відносяться до I та II класу небезпеки.

32. Злив, очистка, нейтралізація резервуарів, тари та інших ємностей з-під нафтопродуктів, кислот, лугів та інших шкідливих речовин, в тому числі радіоактивних.

34. Монтаж, ремонт, реконструкція, наладка, експлуатація, введення в експлуатацію та виведення з експлуатації, здійснення інспекційного контролю обладнання, що містить радіонуклідні джерела.

36. Роботи з отруйними, шкідливими, токсичними та радіоактивними речовинами.

37. Роботи по дезактивації, дезинсекції, дератизації та дезинфекції приміщень.

38. Роботи з використанням інертних газів.

40. Виготовлення та застосування скловати, шлаковати, азбесту, мастик на бітумній основі, перхлорвінілових і бакелітових матеріалів.

41. Нанесення лако-фарбувальних покрить, ґрунтовок та шпакльовок на основі нітрофарб, полімерних композицій (поліхлорвінілових, епоксидних тощо).

42. Обробка деревини та інших речовин антисептичними та вогнезахисними сумішами і речовинами.

45. Вулканізаційні роботи.

46. Обслуговування і ремонт акумуляторних батарей.

49. Обслуговування генераторних ацетиленових установок.

50. Гальванічні роботи, чистка вентиляційних каналів та повітропроводів.

53. Роботи з окислюючими речовинами.

54. Комплекс робіт щодо виробництва, переробки, розподілу, зберігання і застосування продуктів розділення повітря, водню, хлору, аміаку, природного та супровідних металургійному та хімічному виробництву газів.

63. Випробування та обслуговування парових і водогрійних котлів, економайзерів, паропроводів, трубопроводів гарячої води, пароперегрівників, теплообмінників, тепломеханічного устаткування, посудин, що працюють під тиском.

68. Аварійно-рятувальні роботи, гасіння пожеж, боротьба з повінню.

70. Технічне обслуговування, експлуатація та ремонт підйомних установок, стволів, компресорних станцій.

88. Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах і колекторах.

89. Земляні роботи, що виконуються в зоні розташування підземних комунікацій, під водою та на глибині більше 2 метрів.

91. Роботи у замкнених просторах (ємностях, боксах, трубопроводах).

93. Роботи по обслуговуванню барокамер.

95. Роботи з підйомних і підвісних колисок і рихтувань на висоті.

97. Монтаж та демонтаж будинків, споруд, а також відновлення та зміцнення їх аварійних частин.

98. Обстеження димарів, вентиляційних каналів і дахів при капітальному ремонті будинків та споруд.

99. Роботи по ремонту, фарбуванню, очистці від снігу та пилу дахів будівель при відсутності огорож.

101. Вантажно-розвантажувальні роботи за допомогою машин і механізмів.

104. Монтаж, наладка, технічне обслуговування, експлуатація, ремонт і демонтаж вантажопідіймальних машин і механізмів, ліфтів, конвеєрів, підвісного канатного гідравлічного транспорту, технологічного і верстатного обладнання, електроустановок та ліній електропередач.

105. Монтаж, демонтаж та обслуговування компресорного, холодильного обладнання, пресів-розширювачів, ковальсько-пресового устаткування.

106. Монтаж, демонтаж і накачування шин автотранспортних засобів.

107. Обслуговування і ремонт елементів підвіски автомобілів, гідропідйомників на автомобілях-самоскидах та самоскидних причепах, їх зняття і установка.

108. Ремонт паливної апаратури двигунів внутрішнього згорання.

114. Роботи на копіювальних та розмножувальних машинах.

115. Обслуговування верстатів по обробці деревини і металів.

Накази про призначення відповідальних осіб за проведення робіт підвищеної небезпеки

У закладі призначаються особи відповідальні за безпечне виконання робіт підвищеної небезпеки та за справний стан і безпечну експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки (електрогосподарство, газове устаткування, ліфти, котли, судини що працюють під тиском тощо) .

Журнал реєстрації нарядів-допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки

Наряд-допуск – це завдання на безпечне проведення роботи, оформлене на спеціальному бланку встановленої форми, який містить запис про місце роботи, час її початку і закінчення, умови безпечного виконання, необхідні заходи безпеки, склад бригади і працівників, відповідальних за безпечне виконання роботи. Усі видані наряди-допуски реєструються у відповідних журналах (за видами робіт або устатковання підвищеної небезпеки тощо), які зберігаються у відділеннях та службах. При перевірках слід перевіряти якість ведення журналу.

В журналі вказуються дата видачі, номер наряду-допуску, прізвище особи, яка видала наряд, прізвище виконавця робіт, місце проведення робіт, дата закриття наряду-допуску, прізвище закриваючого.

Стандарт або інструкція про порядок виконання робіт підвищеної небезпеки

Розробляється з урахуванням вимог нормативно-правових актів з охорони праці щодо порядку виконання робіт підвищеної небезпеки. Стандарт (інструкція) затверджується наказом керівника закладу.

Журнал реєстрації вихідної документації з охорони праці

Вихідна документація і нормативно-правові акти з охорони праці видаються інженером з охорони праці виконавцю, як правило, під розпис з записом у Журналі реєстрації вихідної документації.

Журнал реєстрації вхідної документації з охорони праці

Всю вхідна документація з охорони праці підлягає реєстрації. На службу охорони праці покладається обов'язок ознайомлення працівників з усією новою документацією з охорони праці, яка їх стосується.

Медичний огляд працівників певних категорій

Обов'язкові попередній (під час прийняття на роботу) і періодичні (протягом трудової діяльності) медичні огляди проводяться для працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, та щорічно для осіб віком до 21 року.

Медичні огляди працівників проводять згідно з "Порядком проведення медичних оглядів працівників певних категорій" (далі — Порядок проведення медичних оглядів), затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21 травня 2007 року № 246. Вимоги Порядку проведення медичних оглядів з багатьох питань відповідають трудовому законодавству. Зокрема, стаття 24 КЗпП України забороняє укладання трудового договору із громадянином, якому запропонована робота протипоказана за станом здоров'я згідно з медичним висновком.

Перелік виробництв (і професій) при роботі в яких обов'язкове проходження медичних оглядів

Заклади державної санітарно-епідеміологічної служби (за умови їх ліквідації – відповідні фахівці Державної служби України з питань праці - Держпраці) щорічно за заявкою роботодавця (його представника) та за участю первинної профспілкової організації визначають категорії працівників, які підлягають попередньому (періодичним) медичному огляду, і до 1 грудня складають відповідний акт.

На підставі акта роботодавець протягом місяця складає (за встановленою формою в чотирьох примірниках на паперовому та електронному носіях) поіменні списки працівників, які підлягають медичним оглядам, та узгоджує їх із санітарно-епідеміологічною службою.

Для проведення попереднього (періодичних) медичного огляду працівників роботодавець повинен укласти або вчасно поновити договір з закладом охорони здоров'я та надати йому список працівників, які підлягають попередньому (періодичним) медичному огляду.

Медогляд проводиться за рахунок роботодавця.

Графік проведення періодичних медичних оглядів

На підставі списку працівників, які підлягають періодичним медоглядам, заклад охорони здоров'я, який буде проводити медичний огляд, складає план-графік їх проведення, погоджує його з роботодавцем і закладом державної санітарно-епідеміологічної служби (Держпраці).

Заключний акт за наслідками періодичного медичного огляду

За результатами періодичних медичних оглядів (протягом місяця після їх закінчення) Комісія оформляє Заключний акт за результатами періодичного медичного огляду працівників, який складається у шести примірниках - один примірник залишається в закладі охорони здоров'я, що проводив медогляд, інші надаються роботодавцю, представнику профспілкової організації, профпатологу, закладу державної санітарно-епідеміологічної служби, робочому органу виконавчої дирекції Фонду.

Перелік безкоштовно надаваного спеціального та санітарного одягу, спеціального взуття і інших засобів індивідуального захисту

Перелік складається на підставі "Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту" затвердженого наказом Держгірпромнагляду від 24 березня 2008 р. № 53, Норм безкоштовної видачі засобів індивідуального захисту, затверджених наказами Держнаглядохоронпраці України (Держгірпромнагляду), а також інших чинних Типових норм безкоштовної видачі ЗІЗ.

В закладах охорони здоров'я належить користуватися наказом МОЗ СРСР від 29 січня 1988 р. № 65 "О введении отраслевых норм бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты, а также норм санитарной одежды и санитарной обуви".

Типові норми слід розглядати як мінімальні, якими роботодавець зобов'язаний забезпечити працівника. Перелік повинен бути узгоджений з профспілковим комітетом.

Особиста картка обліку спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту (ЗІЗ)

На кожного працівника заповнюється картка, в якій працівник розписується за отримання спеціального та санітарного одягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту.

Заходи з охорони праці

Роботодавець розробляє за участю профспілкового комітету і реалізує комплексні заходи щодо охорони праці відповідно до Закону України "Про охорону праці".

План заходів щодо охорони праці включається до колективного договору і є його невід'ємною частиною. Складаються з урахуванням умов праці і специфіки закладу.

Для проведення заходів по охороні праці виділяються у встановленому порядку кошти і необхідні матеріали. Витрачати ці кошти і матеріали на інші цілі забороняється.

Виконання усіх заходів з охорони праці передбачених у колективному оформлюється актами, за потреби до них додаються акти про виконання прихованих робіт (робіт у виконанні яких неможливо пересвідчитись візуально).

Планування роботи з охорони праці

Плани складаються службою охорони праці закладу на місяць (квартал) та рік, у них повинні передбачатися цільові та періодичні заходи. В обов'язковому порядку слід передбачати постійне інформування про зміни в законодавстві про охорону праці.

Положення про порядок проведення оперативного контролю за охороною праці

В Положенні слід розробити прийнятну для даного закладу форму контролю за охороною праці. На практиці виправдали себе три- або п’яти- ступеневий оперативний контроль.

Для закладів підпорядкованих Міністерству охорони здоров'я України, оперативний контроль за охороною праці здійснюється відповідно до вимог наказу МОЗ України "Про введення оперативного контролю за станом охорони праці в установах, закладах та на підприємствах системи МОЗ України" від 01 листопада 2001 р. № 444.

Журнал реєстрації осіб, що потерпіли від нещасних випадків на виробництві

Нещасні випадки реєструються у журналі згідно з вимогами "Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві", затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 р. N 1232. У ньому реєструються:

акт проведення розслідування нещасного випадку за формою Н-5;

акт про нещасний випадок, пов'язаний з виробництвом, за формою Н-1 (у разі, коли нещасний випадок визнано таким, що пов'язаний з виробництвом).

Журнал зберігається в службі охорони праці.

Журнал обліку професійних захворювань (отруєнь)

У журналі обліку професійних захворювань (отруєнь) на підставі повідомлень за формою П-3 та актів за формою П-4 ведеться реєстрація та облік випадків професійних захворювань (отруєнь).

Наказ про призначення особи, відповідальної за електрогосподарство

Для безпосереднього виконання функцій з організації безпечної експлуатації електроустановок роботодавець призначає відповідального за електрогосподарство, а також особу, яка його заміщає (заступника).

За наявності у закладі посади головного енергетика, обов'язки відповідального за електрогосподарство даного закладу, як правило, покладаються на нього. Наказ про призначення відповідального за електрогосподарство і його заступника видається після перевірки знань правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, інструкцій і встановлення відповідної групи з електробезпеки: V - в електроустановках напругою вище 1000 В; IV - в електроустановках напругою до 1000 В.

Особу, відповідальну за електрогосподарство, можуть не призначати заклади, які мають один несекціонований ввідно-розподільний пристрій напругою до 380 В та електрогосподарство, яке складається з електропобутових і освітлювальних приладів, що розміщені у помешканнях без підвищеної небезпеки і не перебувають у вибухо- та пожежонебезпечних зонах.

Керівник закладу після проведення йому електропередавальною організацією інструктажу з питань технічної експлуатації електроустановок споживачів у обсязі, що відповідає ІІ групі з електробезпеки, відповідає за організацію технічної та безпечної експлуатації таких електроустановок та умов електроспоживання. Інструктаж проводять під час укладання або переоформлення договору про постачання електричної енергії.

Перелік посад ІТП і електротехнологічного персоналу, які повинні мати кваліфікаційну групу по електробезпеці

Електротехнологічний персонал призначається для обслуговування установок електротехнологічних процесів (електрозварювання, електротермія і т.п.), а також складного енергонасиченого виробничо-технологічного устаткування, під час роботи якого потрібні постійне технічне обслуговування і регулювання електроапаратури, електроприводів і елементів електропостачання.

Керівники, в підпорядкуванні яких, знаходиться електротехнологічний персонал, повинні мати кваліфікаційну групу з електробезпеки не нижче, ніж у підлеглого персоналу. Вони повинні здійснювати технічне керівництво (спільно з енергослужбою) і нагляд за роботою персоналу.

Перелік посад, професій і робочих місць, яким надається перша кваліфікаційна група з електробезпеки

У перелік включається не електротехнічний персонал, який виконує роботи, при яких може виникнути небезпека ураження електричним струмом. Перелік повинен бути затверджений наказом.

Журнал перевірки знань з охорони праці у персоналу з І групою з електробезпеки

Інструктаж не електротехнічного персоналу проводить особа з електротехнічного персоналу з кваліфікаційною групою з електробезпеки не нижче III. Результати перевірки оформляються в Журналі без видачі посвідчення.

Наказ про створення комісії з перевірки знань електротехнічного персоналу

Перевірку знань у керівників і фахівців повинні проводити кваліфікаційні комісії в складі не менше 3 осіб.

У закладах, які не можуть створити кваліфікаційну комісію, перевірка знань у відповідальних за електрогосподарство здійснюється в комісіях, створюваних органами енергонагляду.

Журнал перевірки знань «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів»

Перевірка знань кожного працівника з електротехнічного персоналу проводиться індивідуально. Результати перевірки знань заносяться в Журнал встановленої форми і підписуються всіма членами комісії. Результати перевірки знань можуть оформлятися і протоколом.

Розпорядження про стажування на робочому місці

Новоприйнятий електротехнічний персонал після перевірки знань і до призначення на самостійну роботу, а також працівники переведені на іншу роботу (посаду) або при перерві в роботі понад 1 рік, повинні пройти стажування на робочому місці тривалістю не менше 2 тижнів під керівництвом досвідченого працівника, після чого вони можуть бути допущені до самостійної роботи. Допуск до стажування і самостійної роботи оформляються наказом.

Наказ про затвердження переліку осіб, яким дозволяється працювати з переносним електроінструментом

Перелік осіб, яким дозволяється працювати з переносним електроінструментом, електричними машинами, затверджується наказом.

Розпорядження про призначення особи, відповідальної за збереження та справність електроінструменту

Особа, відповідальна за збереження та справність електроінструменту призначається розпорядженням. Періодичні випробування електричних машин, інструментів і світильників проводить спеціально закріплений персонал не нижче III групи з електробезпеки. Результати перевірки реєструються в Журналі особою, відповідальна за збереження та справність електроінструменту.

Електроінструмент (електродрилі, електропаяльники і т. ін.) повинен згідно з Правилами, не рідше 1 разу у півріччя проходити перевірку опору ізоляції, яка повинна не бути нижче 0,5 МОм, а для виробів класу II, до якого відносяться вироби, які мають подвійну або посилену ізоляцію і не мають елементів для заземлення, - не нижче 2,0 МОм.

Журнал обліку, перевірки та випробування електроінструменту, трансформаторів, перетворювачів частоти та переносних світильників

Результати перевірок і випробувань електроінструменту, знижувальних і розподільчих трансформаторів безпеки, перетворювачів частоти, захисно-вимикальних пристроїв та кабелів слід заносити в "Журнал обліку, перевірки та випробування електроінструменту, трансформаторів, перетворювачів частоти та переносних світильників".

Журнал обліку і видачі електроінструменту

Перед видачею електроінструмент перевіряється:

на цілісність ланцюга заземлення;

на комплектність і надійність кріплення деталей;

зовнішнім оглядом на справність кабелю (шнура), його захисної трубки і штепсельної вилки;

на цілісність ізоляційних деталей корпусу;

на наявність захисних кожухів і їх справність тощо.

Ручні електричні машини, ручні світильники, електроінструмент, що мають дефекти, видавати для роботи забороняється.

Справність і цілісність електроінструменту перед видачею перевіряє черговий електромонтер не нижче III групи з електробезпеки.

Протоколи вимірювання опору ізоляції електроустановок, апаратів, вторинних ланцюгів і електропроводок до 1000 В

Протоколи і акти випробувань додаються до паспортних даних або журналів з переліком електроустаткування. Паспортні карти і журнали зберігаються в службі енергетика.

Протоколи вимірювання опору заземлюючих пристроїв

Для визначення технічного стану заземлюючого пристрою повинні періодично проводитися:

вимірювання опору заземлюючого пристрою;

перевірка стану ланцюгів між заземлювачами і елементами, які заземлюються;

 

Паспорт на заземлюючий пристрій

Паспорт повинен містити схему заземлюючого пристрою, основні технічні дані, дані про результати перевірки його стану, про характер ремонтів і зміни, внесені в конструкцію даного пристрою.

Журнал обліку і стану захисних засобів

Знаходиться у керівника підрозділу. В Журналі вказуються інвентарний номер засобу захисту, дата випробування, дата наступних випробувань, дата і результат періодичного огляду, дата наступного огляду, місцезнаходження. Для засобів захисту, які знаходяться в індивідуальному користуванні, додають графи «Дата видачі» і «Підпис особи, яка отримала засіб захисту в індивідуальне користування».

Накази з організації роботи автотранспортних засобів

Повинні бути підготовлені накази: про порядок перевезення спеціальних вантажів, про призначення відповідальних за випуск автотранспорту, про призначення старшого при перевезенні людей (включаючи паспорти маршрутів і графіки перевезення людей), про водіїв, допущених до перевезення людей, про порядок роботи з антифризом.

Журнал обліку і періодичних оглядів механізмів і агрегатів, не підконтрольних Держпраці

До таких механізмів відносяться: газозварювальні генератори, електрозварювальні апарати, підйомники, електротельфери, кран-балки, керовані з підлоги, лебідки, електрокари, компресори, насоси і т.д.

У закладі складається перелік осіб, відповідальних за огляд механізмів. Необхідно також вести облік видачі таких механізмів і агрегатів і проведення їх періодичних оглядів. Механізм повинен бути змонтований, випробуваний відповідно до чинних правил.

Наказ про комісію зі спостереження за станом і експлуатацією будівель і споруд

Склад комісії з огляду будівель і споруд призначається наказом. Як правило, очолює комісію керівник закладу або його заступник. До складу комісії включаються спеціально атестовані особи, на яких покладаються обов’язки зі спостереження за справним станом та безпечною експлуатацією будівель і споруд, представники служб, що здійснюють експлуатацію окремих видів інженерного устаткування будівель (електроосвітлення, санітарно-технічних пристроїв), а також керівники відділень, які безпосередньо експлуатують будівлю. Постійний моніторинг технічного стану будівель і споруд здійснюється в обов’язковому порядку.

Паспорт будівлі

Паспорт є основним документом будівлі, і має містити його конструктивну і техніко-економічну характеристику. Додатками до паспорта є копії робочих креслень планів, розрізів фасадів будівлі з внесеними до них змінами до проекту; перелік вимог по забезпеченню нормальної експлуатації будівлі.

Технічний паспорт складається у 2-х примірниках, один з яких зберігається в архіві закладу, другий – у підрозділі, який експлуатує будівлю або споруду.

Технічний журнал з експлуатації будівлі (споруди)

Для обліку робіт з обслуговування і поточного ремонту відповідної будівлі або споруди повинен вестися технічний журнал, в який вносяться записи про всі виконані роботи з обслуговування і поточного ремонту із вказівкою виду і місця робіт. Технічний журнал з експлуатації виробничих будівель і споруд є основним документом, що характеризує їх стан.

Акти за наслідками оглядів будівель і споруд

Результати всіх видів технічних оглядів будівель і споруд оформлюються актами, в яких зазначаються знайдені дефекти, а також необхідні заходи для їх усунення з визначенням термінів виконання робіт.

Журнал реєстрації аварій при наданні медичної допомоги ВІЛ-інфікованим особам та роботі з ВІЛ-інфікованим матеріалом

Реєстрація аварій проводиться за наявності інформованої згоди працівника.

Журнал заповнюється завідувачами структурних підрозділів, де відбулась аварія.

Відповідальними за його ведення є керівники закладів охорони здоров’я.

Відомості, зазначені в журналі, мають бути підписані керівником структурного підрозділу або іншою уповноваженою особою, а також головою (членом) режимної комісії - один раз на місяць із зазначенням дати підпису.


Додаток 1

Базовий перелік документів з охорони праці

№ п/п

Назва документу

2

Не пот-рібно

Не має

Є част-ково

Є

З

А

Б

В

Г

 

Висновки експертизи про технічний стан і придатності будівель і споруд до подальшої експлуатації (за потреби)

 

 

 

 

 

Договір на проведення медичних оглядів

 

 

 

 

 

Договір страхування працівників на випадок інфікування ВІЛ

 

 

 

 

 

Договір страхування виїзного персоналу екстреної медичної допомоги

 

 

 

 

 

Дозвіл "Держнаглядохоронпраці" на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію обладнання підвищеної небезпеки

 

 

 

 

 

Екзаменаційні білети (перелік питань) для перевірки знань з охорони праці

 

 

 

 

 

Затверджений штатний розклад

 

 

 

 

 

Заходи з атестації робочих місць за умовами праці

 

 

 

 

 

Заходи щодо зниження рівня ручної і важкої фізичної праці, впровадження засобів механізації та автоматизації технологічних операцій

 

 

 

 

 

Заходи щодо поліпшення умов праці

 

 

 

 

 

Інформація про умови праці: працівників-інвалідів, вагітних жінок, неповнолітніх

 

 

 

 

 

Інструктивно-методичні документи з профілактики внутрішньолікарняного та професійного зараження ВІЛ-інфекцією

 

 

 

 

 

Інструкції з охорони праці

 

 

 

 

 

Картки (журнали) видачі спецодягу та ЗІЗ

 

 

 

 

 

Комплексні заходи для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці

 

 

 

 

 

Матеріали аналізу нещасних випадків на виробництві

 

 

 

 

 

Матеріали з контролю виконання заходів актів Н-1 та приписів наглядових та контролюючих органів

 

 

 

 

 

Матеріали з контролю виконання розділу "Охорона праці" колективного договору, акти виконаних робіт

 

 

 

 

 

Матеріали розслідування нещасних випадків на виробництві

 

 

 

 

 

Матеріали статистичної звітності

 

 

 

 

 

Наявність чинних законодавчих і нормативних актів з охорони праці (Закони. постанови, накази, Правила, ДНАОП, ДСТУ, СанПіН та ін.)

 

 

 

 

 

Паспорти будівель і споруд

 

 

 

 

 

Паспорти санітарно-побутових приміщень

 

 

 

 

 

План заходів з підготовки закладу до роботи в осінньо-зимовий період

 

 

 

 

 

Посадові інструкції працівників служби охорони праці

 

 

 

 

 

Приписи служби охорони праці з актами про виконання

 

 

 

 

 

Програма вступного інструктажу

 

 

 

 

 

Програма навчання громадських інспекторів з питань охорони праці

 

 

 

 

 

Програми навчання працівників з охорони праці

 

 

 

 

 

Протоколи вимірів повітряного середовища

 

 

 

 

 

Протоколи нарад "День охорони праці" затверджені керівником закладу

 

 

 

 

 

Протоколи перевірки знань працівників з питань охорони праці

 

 

 

 

 

Реєстрація у фонді соціального страхування

 

 

 

 

 

Санітарно-оздоровчі заходи

 

 

 

 

 

Стенди (куточки) з охорони праці

 

 

 

 

З

 

А

Б

В

Г

 

Схема руху транспорту по території закладу

 

 

 

 

 

Графіки:

 

 

 

 

 

Графік навчання та перевірки знань з охорони праці посадових осіб

 

 

 

 

 

Графік навчання та перевірки знань з охорони праці працівників які виконують роботи підвищеної небезпеки

 

 

 

 

 

Графік проведення вакцинації працівників віднесених до групи ризику із захворювання на інфекційні хвороби під час епідемії або спалаху захворюваності

 

 

 

 

 

Графік проведення медичних оглядів

 

 

 

 

 

Графік проведення перегляду інструкцій з охорони праці

 

 

 

 

 

Графік проведення планово-попереджувальних ремонтів

 

 

 

 

 

Графік проведення третього ступеня оперативного контролю з охорони праці.

 

 

 

 

 

Графіки проведення оглядів, замірів, випробувань, експертизи і ревізії:

 

 

 

 

 

будівель та споруд;

 

 

 

 

 

вантажопідіймальних механізмів;

 

 

 

 

 

газового господарства;

 

 

 

 

 

електрогосподарства;

 

 

 

 

 

ліфтів;

 

 

 

 

 

посудин, що працюють під тиском;

 

 

 

 

 

сильнодіючих та отруйних речовин;

 

 

 

 

 

теплосилового обладнання.

 

 

 

 

 

Накази:

 

 

 

 

 

Про введення в дію Порядку розслідування та обліку нещасних випадків на виробництві (Постанова КМУ № 1232)

 

 

 

 

 

Про впровадження системи управління охороною праці

 

 

 

 

 

Про забезпечення працівників спецодягом та ЗІЗ

 

 

 

 

 

Про затвердження пільг за результатами атестації робочих місць за умовами праці

 

 

 

 

 

Про затвердження плану розробки нормативних актів підприємства з охорони праці

 

 

 

 

 

Про затвердження Положення про проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці

 

 

 

 

 

Про затвердження Положення про режимну комісію

 

 

 

 

 

Про затвердження Положення про службу охорони праці

 

 

 

 

 

Про затвердження складу режимної комісії

 

 

 

 

 

Про затвердження та скасування нормативних актів підприємства з охорони праці

 

 

 

 

 

Про підготовку підприємства до роботи в осінньо-зимовий період

 

 

 

 

 

Про підпорядкування служби охорони праці безпосередньо керівнику підприємства

 

 

 

 

 

Про призначення відповідальних осіб за проведення ЕПКП

 

 

 

 

 

Про призначення відповідальних осіб за проведення робіт підвищеної небезпеки

 

 

 

 

 

Про призначення осіб, які мають право видачі нарядів-допусків

 

 

 

 

 

Про призначення постійнодіючої комісії з перевірки знань з охорони праці

 

 

 

 

 

Про проведення атестації робочих місць за умовами праці

 

 

 

 

 

Про проведення медичних оглядів

 

 

 

 

 

Про створення комісії з перевірки спецодягу та ЗІЗ

 

 

 

 

З

 

А

Б

В

Г

 

Накази про призначення посадових осіб відповідальних за технічний стан і безпечну експлуатацію:

 

 

 

 

 

будівель та споруд;

 

 

 

 

 

вантажопідйомних механізмів;

 

 

 

 

 

газового господарства;

 

 

 

 

 

електрогосподарства;

 

 

 

 

 

ліфтів;

 

 

 

 

 

посудин, що працюють під тиском;

 

 

 

 

 

сильнодіючих та отруйних речовин;

 

 

 

 

 

теплосилового обладнання.

 

 

 

 

 

Переліки:

 

 

 

 

 

Перелік посад ІТП і електротехнологічного персоналу, які повинні мати кваліфікаційну групу з електробезпеки

 

 

 

 

 

Перелік професій та посад для яких передбачається стажуванням працівників на робочому місці із зазначенням тривалості у змінах

 

 

 

 

 

Перелік професій та робочих місць, які віднесені до першої кваліфікаційної групи з електробезпеки

 

 

 

 

 

Перелік професій, працівники яких повинні проходити обов'язковий медичний огляд

 

 

 

 

 

Перелік робіт для виконання, яких необхідно оформлення наряду-допуску

 

 

 

 

 

Перелік робіт з підвищеною небезпекою

 

 

 

 

 

Перелік видів робіт підвищеної небезпеки

 

 

 

 

 

Перелік обладнання та устаткування підвищеної небезпеки, які застосовуються у закладі

 

 

 

 

 

План роботи комісії з питань охорони праці

 

 

 

 

 

План роботи служби охорони праці (квартальний, річний)

 

 

 

 

 

План розробки нормативних актів з охорони праці

 

 

 

 

 

Положення:

 

 

 

 

 

Положення про заохочення працівників за активну участь та ініціативу у здійсненні заходів щодо підвищення рівня безпеки та поліпшення умов праці

 

 

 

 

 

Положення про комісію з питань охорони праці

 

 

 

 

 

Положення про проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці

 

 

 

 

 

Положення про порядок роботи з сильнодіючими та отруйними речовинами

 

 

 

 

 

Положення про представників профспілки з питань охорони праці

 

 

 

 

 

Положення про притягнення до відповідальності працівників які порушують вимоги охорони праці

 

 

 

 

 

Положення про проведення оперативного (три-, пяти- ступеневого) контролю з охорони праці

 

 

 

 

 

Положення про роботу з профілактики виробничого травматизму (рекомендоване)

 

 

 

 

 

Положення про систему управління охороною праці

 

 

 

 

 

Положення про службу охорони праці

 

 

 

 

 

Протоколи засідань комісії з атестації робочих місць за умовами праці

 

 

 

 

 

Журнали

 

 

 

 

 

Ведення протоколів засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці

 

 

 

 

З

 

А

Б

В

Г

 

Випробувань засобів захисту з діелектричної гуми (рукавичок, бот, діелектричних калош та ізолювальних накладок)

 

 

 

 

 

Здачі-приймання чергувань оперативним (черговим) персоналом

 

 

 

 

 

Обліку вантажопідіймальних механізмів

 

 

 

 

 

Обліку видачі ЗІЗ

 

 

 

 

 

Обліку видачі інструкцій з охорони праці у закладі

 

 

 

 

 

Обліку і реєстрації робіт за нарядами і розпорядженнями

 

 

 

 

 

Обліку медичних оглядів

 

 

 

 

 

Обліку недоліків і порушень, виявлених при оперативному контролі

 

 

 

 

 

Обліку та зберігання засобів захисту

 

 

 

 

 

Обліку та огляду такелажних засобів, механізмів та пристроїв

 

 

 

 

 

Обліку, перевірки та випробувань електроінструментів та допоміжного обладнання

 

 

 

 

 

Обліку, технічного обслуговування і ремонту (планового та позапланового) установок пожежної автоматики

 

 

 

 

 

Періодичного огляду тари

 

 

 

 

 

Прийому та огляду риштувань та помостів

 

 

 

 

 

Реєстрації аварій

 

 

 

 

 

Реєстрації аварій при наданні медичної допомоги ВІЛ-інфікованим особам та роботі з ВІЛ-інфікованим матеріалом

 

 

 

 

 

Реєстрації видачі у підрозділи інструкцій з охорони праці

 

 

 

 

 

Реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці

 

 

 

 

 

Реєстрації інструктажів з питань охорони праці

 

 

 

 

 

Реєстрації інструктажів з питань охорони праці для учнів, вихованців, студентів

 

 

 

 

 

Реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки

 

 

 

 

 

Реєстрації інструкцій з охорони праці

 

 

 

 

 

Реєстрації механічних експлуатаційних випробувань засобів захисту і ізолювальних пристроїв

 

 

 

 

 

Реєстрації нещасних випадків невиробничого характеру

 

 

 

 

 

Реєстрації постраждалих від нещасних випадків

 

 

 

 

 

Реєстрації та огляду посудин, що працюють під тиском

 

 

 

 

 

Робочий журнал інженера з охорони праці

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 


Додаток 2

Нормативно-правові акти з питань охорони праці

 

НПАОП

Назва

Видавник

Дата

 

 

Покажчик нормативно-правових актів з питань охорони праці

Держгірпромнагляд

12.04. 2012

74

 

 

Рекомендації щодо побудови системи управління охороною праці на виробництві

МНС України

27.06. 2006

398

 

НПАОП 0.00-1.02-08

Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів

Держгірпромнагляд

 

190

 

НПАОП 0.00-1.11-98

Правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари і гарячої води

Держгірпромнагляд

08.09. 1998

177

 

НПАОП 0.00-1.12-84

Правила вибухонебезпеки при використанні мазуту та природного газу в котельних установках

Міненерго СРСР

8.02. 1984

 

 

НПАОП 0.00-1.13-71

Правила будови і безпечної експлуатації стаціонарних компресорних установок, повітропроводів і газопроводів

Держгіртехнагляд СРСР

07.12. 1971

 

 

НПАОП 0.00-1.15-07

Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті

Держгірпромнагляд

27.03. 2007

62

 

НПАОП 0.00-1.26-96

Правила будови і безпечної експлуатації парових котлів з тиском пари не більше 0,07 МПА (0,7кгс/см2), водогрійних котлів і водопідігрівачів з температурою нагріву води не вище 115о С

Держнаглядохоронпраці

23.07. 1996

125

 

НПАОП 0.00-1.28-10

Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин

Держгірпромнагляд

26.03. 2010

65

 

НПАОП 0.00-1.45-69

Правила безпеки при зберіганні, перевезенні та застосуванні сильнодіючих отруйних речовин

ЦК профспілки авіаоборонпрому

20.08. 1969

 

 

НПАОП 0.00-1.51-88

Правила будови і безпечної експлуатації фреонових холодильних установок

Держагропром СРСР

27.02.1988

 

 

НПАОП 0.00-1.59-87

Правила безпеки і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском

Держгіртехнагляд СССР

27.11. 1987

 

 

НПАОП 0.00-1.62-12

Правила охорони праці на автомобільному транспорті

МНС України

09.07. 2012

964

 

НПАОП 0.00-1.65-88

Правила безпеки при виробництві та споживанні продуктів розділення повітря

Держгіртехнагляд СРСР

12.04. 1988

 

 

НПАОП 0.00-1.71-13

Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями

Міненерговугілля

19.12. 2013

966

 

НПАОП 0.00-1.75-15

Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт

Міненерговугілля

19.01. 2015

21

 

НПАОП 0.00-1.76-15

Правила безпеки систем газопостачання

Міненерговугілля

15.05. 2015

285

 

НПАОП 0.00-2.01-05

Перелік робіт з підвищеною небезпекою

Держнаглядохоронпраці

26.01. 2005

15

 

НПАОП 0.00-3.07-09

Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам загальних професій різних галузей промисловості

Держгірпромнагляд

16.04. 2009

62

 

НПАОП 0.00-3.22-14

Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам, які зайняті на роботах з радіоактивними речовинами та джерелами іонізуючого випромінювання

Міненерговугілля

06.02. 2014

116

 

НПАОП 0.00-4.01-08

Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту

Держгірпромнагляд

24.03. 2008

53

 

НПАОП 0.00-4.09-07

Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства

Держгірпромнагляд

21.03. 2007

55

 

НПАОП 0.00-4.12-05

Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці

Держнаглядохоронпраці

26.01. 2005

15

 

НПАОП 0.00-4.15-98

Положення про розробку інструкцій з охорони праці

Держнаглядохоронпраці

29.01. 1998

9

 

НПАОП 0.00-4.21-04

Типове положення про службу охорони праці

Держнаглядохоронпраці

15.11.2004

255

 

НПАОП 0.00-4.36-87

Про порядок безплатної видачі молока або інших рівноцінних харчових продуктів робітникам і службовцям, які зайняті на роботах з шкідливими умовами праці

Держкомпраці СРСР

16.12. 1987

731/П13

 

НПАОП 0.00-5.09-86

Типова інструкція для оператора, ліфтера по обслуговуванню ліфтів

Держгіртехнагляд СРСР

29.08. 1986

 

 

НПАОП 0.00-5.10-96

Типова інструкція для операторів (машиністів) парових та водогрійних котлів

Держнаглядохоронпраці

30.04. 1996

74

 

НПАОП 0.00-5.24-01

Інструкція з охорони праці під час виконання робіт інструментами і пристроями

Мінпраці України

05.06. 2001

254

 

НПАОП 0.00-6.03-93

Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві

Держнаглядохоронпраці

21.12. 1993

132

 

НПАОП 0.00-6.07-04

Порядок ведення обліку даних про технічний стан машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки

Держнаглядохоронпраці

06.12. 2004

270

 

НПАОП 0.00-7.11-12

Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників

МНС України

25.01. 2012

67

 

 

 

  

НПАОП 0.00-8.11-12

Вимоги до роботодавців щодо захисту працівників від шкідливого впливу хімічних речовин

МНС України

22.03. 2012

627

 

НПАОП 28.0-1.30-12

Правила охорони праці під час роботи з абразивним інструментом

МНС України

22.10.2012

1277

 

НПАОП 40.1-1.21-98

Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів

Держнаглядохоронпраці

09.01. 1998

4

 

НПАОП 40.1-1.07-01

Правила експлуатації електрозахисних засобів

Мінпраці

05.06.2001

253

 

НПАОП 45.21-1.04-79

Правила безпечної експлуатації житлових і громадських будівель

Мінжитло комунгосп РСФСР

30.05. 1979

 

 

НПАОП 73.1-1.11-12

Правила охорони праці під час роботи в хімічних лабораторіях

МНС України

11.09.2012

1192

 

НПАОП 85.0-3.01-88

Галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту, а також норм санітарного одягу і санітарного взуття працівникам установ, підприємств і організацій системи охорони здоров'я

Мінохорони здоров'я СРСР

29.01. 1988

 

 

НПАОП 85.11-1.05-70

Правила обладнання, техніки безпеки і виробничої санітарії при роботі в клініко-діагностичних лабораторіях лікувально-профілактичних установ системи Міністерства охорони здоров'я СРСР

Мінохорони здоров'я СРСР

30.09. 1970

 

 

НПАОП 85.11-1.06-70

Правила обладнання, експлуатації та техніки безпеки фізіотерапевтичних відділень (кабінетів)

Мінохорони здоров'я СРСР

30.09. 1970

 

 

НПАОП 85.11-1.10-84

Правила з техніки безпеки при експлуатації виробів медичної техніки в установах охорони здоров'я. Загальні вимоги

Мінохорони здоров'я СРСР

27.08. 1984

 

 

НПАОП 85.11-1.13-59

Правила обладнання і експлуатації інфекційних установ (інфекційних відділень, палат), а також охорони праці персоналу цих установ

Мінохорони здоров'я СРСР

30.12. 1959

 

 

НПАОП 85.11-3.02-84

Норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття, санітарно-гігієнічного одягу, санітарного взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам і службовцям закладів, підприємств, організацій і господарств санітарно-курортної системи профспілок

ВЦРПС

05.10. 1984

16

 

НПАОП 85.13-1.12-64

Правила обладнання і експлуатації стоматологічних поліклінік, відділень, кабінетів і зуботехнічних лабораторій

Мінохорони здоров'я СРСР

01.04. 1964

 

 

НПАОП 85.14-1.08-79

Правила з охорони праці працівників дезінфекційної справи та з утримання дезінфекційних станцій, дезінфекційних відділів, відділень профілактичної дезінфекції санітарно-епідеміологічних станцій, окремих дезінфекційних установок

Мінохорони здоров'я СРСР

09.02. 1979

 

 

НПАОП 85.14-1.09-81

Правила обладнання, техніки безпеки, виробничої санітарії, протиепідемічного режиму і особистої гігієни при роботі в лабораторіях (відділеннях, відділах) санітарно-епідеміологічних установ системи Міністерства охорони здоров'я СРСР

Мінохорони здоров'я СРСР

20.10. 1981

 

 

НПАОП 93.0-1.06-97

Правила охорони праці при експлуатації пралень і лазень

 

Держнаглядохоронпраці

21.051997

143

 

 

Гігієнічні вимоги до влаштування та експлуатації рентгенівських кабінетів і проведення рентгенологічних процедур

МОЗ України

04.06. 2007

294

 

 

Порядок підтвердження зв’язку зараження ВІЛ-інфекцією з виконанням працівником своїх професійних обов’язків

МОЗ України

17.03.2015

148

 

 

Порядок та умови обов'язкового страхування медичних працівників та інших осіб на випадок інфікування вірусом імунодефіциту людини під час виконання ними професійних обов'язків, а також на випадок настання у зв'язку з цим інвалідності або смерті від захворювань, зумовлених розвитком ВІЛ-інфекції

Кабінет Міністрів України

16.10. 1998

1642

 

 

Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки

Кабінет Міністрів України

26.10 2011

1107

 

 

Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів

Кабінет Міністрів України

13.04.2011

 

461

 

 

Положення про обов'язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті

Кабінет Міністрів України

14.09.1996

959

 

 

Порядок розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру

Кабінет Міністрів України

22.03 2001

270